uKVIZ

Brejc, M., A. Savarin in A. Koren. 2013. Končno poročilo o izvedbi projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – uKVIZ. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF

V projektu so v obdobju 2008 do 2013 potekala usposabljanja šol za samoevalvacijo in usposabljanja vodstvenih in strokovnih delavcev za izvajanje zunanjih evalvacij. Cilji projekta so bili poleg izvedbe usposabljanj tudi krepitev zmožnosti učiteljev in šol za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo, spodbujanje samoevalvacije in uporabe podatkov za uvajanje sprememb in izboljšav v šolah ter spodbujanje evalvacijske kulture v vzgoji in izobraževanju.

Skladno z načrtovanimi kazalniki je bilo v projektu doseženo naslednje:

  1. vzpostavljeni sta bili dve interaktivni spletni strani za potrebe projekta (spletna stran http://ukviz.solazaravnatelje.si/, namenjena udeležencem in zainteresirani javnosti, ter interni informacijski sistem za spremljanje udeležbe, izdajo potrdil itd.);
  2. pripravljenih je bilo šest predlogov vsebin usposabljanj: za prvi cikel (glej npr. Brejc 2011a), za drugi cikel (glej npr. Brejc 2011b) in predlog nadaljevanja obstoječih usposabljanj;
  3. pripravljeni so bili štirje kompleti gradiv za usposabljanje;
  4. v usposabljanje za samoevalvacijo je bilo skupaj vključenih 7825 udeležencev;
  5. v usposabljanje za zunanjo evalvacijo je bilo skupaj vključenih 131 udeležencev, 98 od teh je v projektu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij – KVIZ od novembra 2010 do marca 2013 sodelovali pri izvedbi 59 zunanjih evalvacij v vrtcih in šolah (glej npr. Koren in Brejc 2011, Brejc in Poličnik 2012, Brejc, Gradišnik, Goljat Prelogar in Savarin 2012);
  6. pripravljeni sta bili dve končni poročili: po zaključku prvega cikla (Brejc 2011a) in končno poročilo;
  7. rezultati so bili predstavljeni in diseminirani na različne načine s članki, s predstavitvami referatov, plakatov, simpozijev in vabljenimi predstavami na mednarodnih konferencah s področja kakovosti in vodenja v izobraževanju in z monografijami;
  8. člani projektne skupine so sodelovali pri pripravi nacionalnega poročila v okviru pregledne študije OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School outcomes (Brejc, Sardoč in Zupanc 2011);
  9. izpeljana je bila enodnevna zaključna konferenca.

V zvezi z realizacijo projektnih aktivnosti sta bili izvedeni dve reviziji (avgusta 2012 revizija Urada za nadzor proračuna, maja 2013 revizija Kontrolne enote Organa upravljanja), pri katerih ni bilo ugotovljenih nikakršnih nepravilnosti pri vodenju in finančnem poslovanju projekta.

V končnem poročilu je najprej predstavljena zasnova projekta uKVIZ z opredeljenim namenom in širšimi cilji. Sledi predstavitev izvedbe in rezultatov usposabljanja za samoevalvacijo (v nadaljevanju uSE) in usposabljanja za zunanjo evalvacijo (uZE), v katera je bilo skupaj vključenih 7953 vodstvenih in strokovnih delavcev vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva ter drugih aktivnosti, ki so v okviru projekta potekale. V zaključku poročila je podan razmislek (‘poslovni načrt’) za nadaljnjo izvedbo usposabljanj za evalvacijo

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si